Algemene Voorwaarden

Service

Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Algemene Voorwaarden

De onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen de Journalist en Opdrachtgever. 

Opdrachtgever

De wederpartij van de Journalist en wederpartij in de zin van artikel  6:231 BW. 

Journalist

Freelance journalist die lid is van de Nederlandse Vereniging van   Journalisten (NVJ) en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW. 

Overeenkomst

De tussen de Journalist en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW ten behoeve van het verrichten van journalistieke werkzaamheden.  

Werk

Het door de Journalist vervaardigde werk.

Licentie

Toestemming van de Journalist aan de Opdrachtgever voor openbaarmaking en verveelvoudiging van het Werk door de Opdrachtgever. 

Artikel 1.  Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van de Journalist.   

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Journalist en Opdrachtgever.  

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Journalist zijn aanvaard. 

1.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.  

Artikel 2.  Opdracht  

2.1 De Journalist heeft het recht om binnen de kaders van de Overeenkomst de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

2.2 Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door de Journalist is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten. 

2.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Journalist, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Journalist recht op een aanvullende vergoeding.

Artikel 3.  Opzegging

3.1  Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de Opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of de Journalist werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt ook voor de professionele Opdrachtgever.

3.2  Een Overeenkomst waarvoor de Journalist onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden opgezegd.  

3.3  Zowel Opdrachtgever als Journalist hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.  Alle verschuldigde bedragen zijn dan terstond opeisbaar. 

3.4 Wanneer sprake is van langdurige samenwerking kan Overeenkomst door de Opdrachtgever slechts worden beëindigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 1 maand, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de Journalist blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren. 

Artikel 4.  Duur Overeenkomst en termijnen 

4.1 Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege nadat het Werk is geleverd. 

4.2 Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn is Opdrachtgever gehouden de Journalist schriftelijk te manen spoed te betrachten en een redelijke termijn te verlenen om alsnog het Werk te leveren. 

Artikel 5. Vergoeding 

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Journalist eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het Werk. 

Artikel 6.  Eenmalige herziening Werk  

6.1 Na levering van het Werk komt aan Opdrachtgever eenmalig het recht toe op een eenvoudige herziening van het Werk zonder dat Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend de Journalist bepaalt of een herziening als een eenvoudige herziening is aan te merken en kosteloos wordt verricht. 

6.2 Opdrachtgever dient onverwijld gebruik te maken van het recht op herziening op straffe van verval. Opdrachtgever stelt de Journalist spoedig op de hoogte van de gewenste herziening.  

6.3 Indien de gewenste herziening niet als een eenvoudige herziening is aan te merken, stelt de Journalist Opdrachtgever hiervan spoedig op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is voor het herzien van het Werk.  Na schriftelijke acceptatie van de aanvullende vergoeding wordt het Werk herzien. 

Artikel 7.  Auteursrecht en gebruiksrecht 

7.1 Het auteursrecht op het Werk berust uitsluitend bij de Journalist, ongeacht de herziening van het Werk op instructie van de Opdrachtgever. 

7.2 Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst de Licentie niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever door middel van levering van het Werk door de Journalist aan Opdrachtgever, het éénmalig niet-exclusieve openbaarmakings- en verveelvoudigingsrecht op het Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Voornoemde Licentie is beperkt tot het Nederlandse grondgebied.  

7.3 Zowel exclusieve exploitatie als digitale exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder de in artikel 7.2 genoemde Licentie. 

7.4 De Licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van de Journalist tijdig en volledig te betalen, dan vervalt de Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of vereenvoudigingen door of namens Opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Journalist en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig jegens de Journalist zoals omschreven in artikel 7.8 van deze Algemene Voorwaarden. 

7.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het in de Licentie over te dragen of sub licenties te verlenen aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Journalist. 

7.6 Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder de door Opdrachtgever verkregen Licentie en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen. 

7.7 Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder de in lid 2 van dit artikel omschreven Licentie valt, is een inbreuk op het auteursrecht van de Journalist ten gevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is.  

7.8 De schadevergoeding die de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.7 verschuldigd is, bedraagt 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding en omvat het door de Journalist geleden inkomensverlies, de door Opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade. De kosten die de Journalist moet maken voor juridische bijstand om de schade te verhalen vallen niet onder voornoemd percentage en dienen door Opdrachtgever volledig te worden vergoed.  

7.9 Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van de Journalist duidelijk te vermelden. 

7.10 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever eindigt de Licentie per direct, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

7.11 Voor iedere inbreuk op de aan de Journalist toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.  

Artikel 8.  Facturering en betaling 

8.1 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.    

8.2 Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van het Werk. 

8.3 Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.  

8.4 Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten. 

8.5 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zoals omschreven in dit artikel. 

8.6 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van   ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,00.  

8.7 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de   vorderingen van de Journalist onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9.  Opschorting 

Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de Journalist gerechtigd om zonder nadere kennisgeving zijn verplichtingen op te schorten onverminderd de overige bevoegdheden van de Journalist voortvloeiend uit de wet en deze Algemene Voorwaarden. 

Artikel 10.  Aansprakelijkheid 

10.1  De Journalist is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Journalist, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst.  

10.2  De aansprakelijkheid van de Journalist is beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden. 

10.3  Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 is de aansprakelijkheid van de Journalist te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van Journalist gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien de Journalist niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit Journalist uitdrukkelijk uit.  

10.4 Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van het Werk door of namens Opdrachtgever enige aanspraak jegens de Journalist en/of Opdrachtgever aankondigen of aanhangig maken, zullen Opdrachtgever en Journalist in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dit zal geschieden. Journalist en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten.  

Artikel 11.  Rechts- en forumkeuze 

11.1  Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.  

11.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

11.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door In Scope Media of haar vennoten worden aangepast. Eventuele aanpassingen zijn direct toepasbaar vanaf de wijziging en dienen opgevolgd te worden door de Journalist en Opdrachtgever. 

U kunt onze algemene voorwaarden ook downloaden via deze link.

Ontdek meer over het bedrijf en de makers

Lees meer over ons gebruik met persoonsgegevens en cookies

Daar stem je mee in als je met ons een samenwerking aangaat

Voor een vraag, klacht of verhaaltip

Voor informatie die niet via de gewone wegen gedeeld kan worden

Welke copyrights er gelden en hoe wij omgaan met auteursrecht