Privacyverklaring

Service

In deze privacyverklaring:

Verantwoordelijkheid
Persoongegevens die wij verwerken
Bijzondere en/of gevoelige persoongegevens die wij verwerken
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoongegevens verwerken
Geautomatiseerde besluitvorming
Hoe lang wij persoongegevens bewaren
Delen van persoongegevens met derden
Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Actuele status cookies
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Hoe wij persoongegevens beveiligen
Tot slot

Verantwoordelijkheid

In Scope Media is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We zijn te bereiken via onderstaande contactgegevens: 

Terug naar boven

Persoongegevens die wij verwerken

In Scope Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Terug naar boven

Bijzondere en/of gevoelige persoongegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@inscopemedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Terug naar boven

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoongegevens verwerken

In Scope Media verwerkt uw persoongegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • In Scope Media analyseert uw gedrag (geanonimiseerd) op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Terug naar boven

Geautomatiseerde besluitvorming

In Scope Media neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een maker van In Scope Media) tussen zit. 

Terug naar boven

Hoe lang we persoongegevens bewaren

In Scope Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 1. Aanvang: Er worden gegevens ingevuld via het contactformulier op onze website.
 2. Ontvangst: De beheerder en makers ontvangen deze informatie via een beveiligde verbinding per mail én binnen de server van www.inscopemedia.nl (Wanneer er beveiligd gemaild wordt ontvangen we de informatie versleuteld)
 3. Verwerken: Een redactielid of de beheerder opent de informatie, leest deze en bespreekt de gedeelde informatie met andere redactieleden.
 4. Antwoorden: In overleg wordt er een passend antwoord geformuleerd en dit antwoord wordt verzonden naar het ingevulde mailadres
 5. Wachten: In deze fase wordt er gewacht op een antwoord. Dan start het proces opnieuw bij stap 2. Volgt er geen antwoord? Dan komt de laatste stap.
 6. Bewaren: De informatie, inclusief de gedeelde persoonsgegevens (voor- en achternaam, mailadres red.), wordt op de beveiligde server van www.inscopemedia.nl bewaart. Wanneer er na 6 maanden geen vervolg (bijvoorbeeld een nieuw antwoord, red.) plaats vindt, zullen deze gegevens verwijderd worden.

Terug naar boven

Delen van persoonsgegevens met derden

In Scope Media verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze, uitsluitend indien dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Terug naar boven

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

In Scope Media gebruikt technische, analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Wilt u specifieke cookies wel toelaten of juist weigeren? Klik dan op het tandwieltje dat op elke pagina van deze site aan de linkerkant in beeld is. Onder het kopje ‘Cookie-instellingen’ kunt u de schuifjes aan en uitzetten (met uitzondering van de noodzakelijke cookies). Onder het kopje ‘Cookieverklaring’ staat een gedetailleerde uitleg van de aanwezige cookies en de functies ervan. 

Terug naar boven

Actuele status cookies

Bekijk de actuele status wat betreft de cookies de knop ‘Cookie-instellingen’. Deze button is op iedere pagina van In Scope Media linksonder zichtbaar. Iedere twee weken wordt er een cookie scan gedaan. Wanneer er nieuwe cookies gedetecteerd zijn is dat direct zichtbaar in het overzicht onder ‘Cookie-instellingen’. Daar is tevens de mogelijkheid om cookies te weigeren (dit geldt niet voor noodzakelijke cookies, deze worden automatisch toegestaan en zijn nodig om de website op de correcte manier weer te geven). 

Terug naar boven

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door In Scope Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@inscopemedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. In Scope Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Terug naar boven

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

In Scope Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze beheerder beheerder@inscopemedia.nl of via privacy@inscopemedia.nl. In Scope Media heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • SSL: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Terug naar boven

Tot slot

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op alle websites, doorsturingen, domeinnamen en servers van In Scope Media.

De websites, doorsturingen, domeinnamen en servers van In Scope Media zijn:

 • www.inscopemedia.nl (website en domeinnaam)
 • mail.inscopemedia.nl (server)
 • host.inscopemedia.nl (server)
 • pop.inscopemedia.nl (server)
 • ftp.inscopemedia.nl (server)
 • smtp.inscopemedia.nl (server)

In Scope Media mag op ieder moment iets veranderen in haar privacyverklaring zonder gebruikers daarover te informeren. Enkel bij zeer ingrijpende veranderingen is In Scope Media verplicht dat te melden. Lees hier meer over de actuele status wat betreft de cookies.

Terug naar boven

Dit is de privacyverklaring van In Scope Media, versie 1.4. Deze versie is voor het laatste gewijzigd op dinsdag 8 maart 2022, 11:30uur.

Ontdek meer over het bedrijf en de makers

Lees meer over ons gebruik met persoonsgegevens en cookies

Daar stem je mee in als je met ons een samenwerking aangaat

Voor een vraag, klacht of verhaaltip

Voor informatie die niet via de gewone wegen gedeeld kan worden

Welke copyrights er gelden en hoe wij omgaan met auteursrecht